POLITYKA PRYWATNOŚCI dla www.baselifts.co.uk

Oświadczenie o ochronie prywatności na stronie internetowej

Informacja o ochronie prywatności
To jest informacja o ochronie prywatności firmy Base Lift Services Ltd. W niniejszym dokumencie "my", "nasz" lub "nas" odnosi się do Base Lift Services Ltd., spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nasza siedziba znajduje się pod adresem 85 Great Portland Street, Fitzrovia, Londyn, WC1 6AA.

Wprowadzenie
1. Niniejsze powiadomienie ma na celu poinformowanie użytkownika o naszej polityce dotyczącej wszystkich informacji, które rejestrujemy na jego temat. Określa ona warunki, na jakich możemy przetwarzać wszelkie informacje, które zbieramy od użytkownika lub które użytkownik nam przekazuje. Obejmuje ona informacje, które mogą zidentyfikować użytkownika ("dane osobowe") oraz informacje, które nie mogą tego zrobić. W kontekście przepisów prawa i niniejszego komunikatu "przetwarzanie" oznacza gromadzenie, przechowywanie, przekazywanie, wykorzystywanie lub podejmowanie innych działań w odniesieniu do informacji.
2. Z przykrością stwierdzamy, że jeśli jeden lub więcej z poniższych punktów nie jest satysfakcjonujący, jedynym rozwiązaniem jest natychmiastowe opuszczenie naszej strony internetowej.
3. Poważnie traktujemy ochronę prywatności i poufności użytkowników. Rozumiemy, że wszyscy odwiedzający naszą stronę internetową mają prawo wiedzieć, że ich dane osobowe nie zostaną wykorzystane w żadnym niezamierzonym przez nich celu i nie wpadną przypadkowo w ręce osób trzecich.
4. Zobowiązujemy się do zachowania poufności wszystkich przekazywanych nam informacji i mamy nadzieję, że użytkownik odwzajemni się tym samym.
5. Nasza polityka jest zgodna z odpowiednio wdrożonym prawem Wielkiej Brytanii, w tym z wymogami ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).
6. Prawo wymaga od nas poinformowania użytkownika o jego prawach i naszych obowiązkach wobec niego w zakresie przetwarzania i kontroli jego danych osobowych. Robimy to teraz, prosząc o zapoznanie się z informacjami podanymi na stronie knowyourprivacyrights.org
7. Z wyjątkiem przypadków określonych poniżej, nie udostępniamy, nie sprzedajemy ani nie ujawniamy stronom trzecim żadnych informacji zebranych za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawy, na których przetwarzamy informacje o użytkowniku

Prawo wymaga od nas określenia, na podstawie której z sześciu zdefiniowanych podstaw przetwarzamy różne kategorie danych osobowych użytkownika, oraz powiadomienia użytkownika o podstawie dla każdej kategorii.

Jeśli podstawa, na której przetwarzamy dane osobowe użytkownika, przestanie być istotna, niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania danych użytkownika.

Jeśli podstawa ta ulegnie zmianie, wówczas, jeśli jest to wymagane przez prawo, powiadomimy użytkownika o tej zmianie oraz o wszelkich nowych podstawach, na podstawie których ustaliliśmy, że możemy kontynuować przetwarzanie danych użytkownika.

1. informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy wobec użytkownika zobowiązanie umowne
Gdy użytkownik tworzy konto na naszej stronie internetowej, kupuje od nas produkt lub usługę lub w inny sposób wyraża zgodę na nasze warunki, zostaje zawarta umowa między użytkownikiem a nami.
W celu wykonania naszych zobowiązań wynikających z tej umowy musimy przetwarzać informacje przekazane nam przez użytkownika. Niektóre z tych informacji mogą być danymi osobowymi.

Możemy ich używać w celu:
- weryfikacja tożsamości użytkownika dla celów bezpieczeństwa
- sprzedawać użytkownikowi produkty
- świadczyć użytkownikowi nasze usługi
- przekazywanie użytkownikowi sugestii i porad dotyczących produktów, usług i sposobów jak najlepszego korzystania z naszej strony internetowej

Przetwarzamy te informacje na podstawie umowy zawartej między nami lub na podstawie wniosku użytkownika o wykorzystanie tych informacji przed zawarciem umowy prawnej.

Ponadto możemy agregować te informacje w sposób ogólny i wykorzystywać je do dostarczania informacji klasowych, na przykład w celu monitorowania naszej wydajności w odniesieniu do konkretnej świadczonej przez nas usługi. Jeśli wykorzystamy je w tym celu, użytkownik jako osoba fizyczna nie będzie mógł zostać zidentyfikowany.

Będziemy przetwarzać te informacje do momentu wygaśnięcia umowy między nami lub jej rozwiązania przez którąkolwiek ze stron zgodnie z warunkami umowy.

2. informacje przetwarzane za zgodą użytkownika
Poprzez pewne działania, w przypadku których nie istnieje między nami stosunek umowny, takie jak przeglądanie naszej strony internetowej lub proszenie nas o dostarczenie dodatkowych informacji na temat naszej działalności, w tym naszych produktów i usług, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez nas informacji, które mogą być danymi osobowymi.

Tam, gdzie to możliwe, staramy się uzyskać wyraźną zgodę użytkownika na przetwarzanie tych informacji, na przykład prosząc go o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookie.

Dezaktywacja marketingowych plików cookie

Czasami użytkownik może wyrazić zgodę w sposób dorozumiany, na przykład wysyłając do nas wiadomość e-mail, na którą można racjonalnie oczekiwać, że odpowiemy.

Z wyjątkiem przypadków, w których użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie przez nas jego danych w określonym celu, nie wykorzystujemy danych użytkownika w żaden sposób, który umożliwiałby jego identyfikację.

Możemy je agregować w sposób ogólny i wykorzystywać do dostarczania informacji o klasach, na przykład w celu monitorowania wydajności określonej strony w naszej witrynie internetowej.

Jeśli użytkownik udzieli nam na to wyraźnej zgody, możemy od czasu do czasu przekazywać jego imię i nazwisko oraz dane kontaktowe wybranym współpracownikom, którzy naszym zdaniem mogą świadczyć usługi lub dostarczać produkty przydatne użytkownikowi.

Będziemy przetwarzać dane użytkownika na tej podstawie do momentu wycofania przez niego zgody lub do momentu, gdy będzie można racjonalnie założyć, że zgoda użytkownika już nie istnieje.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, przesyłając nam stosowne instrukcje na adres enquiries@baselifts.co.uk. Jeśli jednak to zrobisz, możesz nie być w stanie dalej korzystać z naszej strony internetowej lub naszych usług.

3. informacje przetwarzane przez nas do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

Jeśli użytkownik chce uzyskać wsparcie eksperta ds. wyszukiwania, możemy przetwarzać informacje na podstawie uzasadnionego interesu, zarówno użytkownika, jak i naszego.

Jeśli przetwarzamy dane użytkownika na tej podstawie, robimy to po dokładnym rozważeniu następujących kwestii:
- czy ten sam cel można osiągnąć za pomocą innych środków
- czy przetwarzanie (lub brak przetwarzania) może wyrządzić użytkownikowi szkodę
- czy użytkownik oczekiwałby, że będziemy przetwarzać jego dane i czy uznałby to za uzasadnione w danej sytuacji
Na przykład, możemy przetwarzać dane użytkownika na tej podstawie w celu:
- prowadzenie dokumentacji w celu prawidłowego i niezbędnego zarządzania naszą działalnością
- odpowiadanie na niezamówione wiadomości od użytkownika, na które, jak sądzimy, oczekuje on odpowiedzi
- ochrona i dochodzenie praw każdej ze stron
- ubezpieczenie lub uzyskanie profesjonalnego doradztwa wymaganego do zarządzania ryzykiem biznesowym
- ochrony interesów użytkownika, jeśli uważamy, że mamy taki obowiązek

4. informacje, które przetwarzamy, ponieważ mamy obowiązek prawny

Podlegamy prawu jak wszyscy inni. Czasami musimy przetwarzać dane użytkownika w celu spełnienia obowiązku ustawowego.

Na przykład możemy być zobowiązani do przekazania informacji organom prawnym, jeśli tego zażądają lub jeśli mają odpowiednie upoważnienie, takie jak nakaz przeszukania lub nakaz sądowy.

Może to obejmować dane osobowe użytkownika.
Konkretne sposoby wykorzystania informacji przekazanych przez użytkownika

5. informacje przekazane ze świadomością, że zostaną udostępnione stronie trzeciej

Nasza witryna internetowa umożliwia publikowanie informacji w celu ich odczytywania, kopiowania, pobierania lub wykorzystywania przez inne osoby.

Przykłady obejmują:
- Publikowanie wiadomości na naszym forum
- tagowanie obrazu
- kliknięcie ikony obok wiadomości innego użytkownika w celu wyrażenia zgody, sprzeciwu lub podziękowania

Publikując dane osobowe, należy upewnić się, że poziom prywatności każdej osoby, która może z nich korzystać, jest odpowiedni.

Nie wykorzystujemy tych informacji w sposób szczególny, z wyjątkiem umożliwienia ich wyświetlania lub udostępniania.

Przechowujemy je i zastrzegamy sobie prawo do wykorzystania ich w przyszłości w dowolny sposób.

Gdy informacje użytkownika trafią do domeny publicznej, nie mamy żadnej kontroli nad tym, co może z nimi zrobić jakakolwiek osoba trzecia. W żadnym momencie nie ponosimy odpowiedzialności za ich działania.

Pod warunkiem, że wniosek użytkownika jest uzasadniony i nie ma podstawy prawnej do jego zachowania, możemy według własnego uznania przychylić się do wniosku użytkownika o usunięcie opublikowanych przez niego danych osobowych. Wniosek można złożyć, kontaktując się z nami pod adresem enquiries@baselifts.co.uk

6.Skargi dotyczące treści na naszej stronie internetowej

Staramy się moderować treści generowane przez użytkowników, ale nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić natychmiast po ich opublikowaniu.

Jeśli użytkownik złoży skargę dotyczącą jakiejkolwiek treści na naszej stronie internetowej, zbadamy jego skargę.

Jeśli uznamy, że jest to uzasadnione lub jeśli uznamy, że wymaga tego od nas prawo, usuniemy zawartość na czas dochodzenia.

Wolność słowa jest prawem podstawowym, więc musimy ocenić, czyje prawo zostanie naruszone: twoje czy osoby, która opublikowała treści, które cię obrażają.

Jeśli uznamy, że skarga jest dokuczliwa lub bezpodstawna, nie będziemy z nią korespondować.

7. informacje dotyczące metody płatności

Informacje dotyczące płatności nigdy nie są przez nas pobierane ani przekazywane za pośrednictwem naszej strony internetowej lub w inny sposób. Nasi pracownicy i kontrahenci nigdy nie mają do nich dostępu.
Wszystkie płatności za usługi dokonywane są przelewem bankowym po otrzymaniu faktury.

8.Wysyłanie wiadomości do naszego zespołu pomocy technicznej

Gdy użytkownik kontaktuje się z nami telefonicznie, za pośrednictwem naszej strony internetowej lub poczty elektronicznej, gromadzimy podane przez niego dane w celu udzielenia mu odpowiedzi.

Rejestrujemy Twoje zapytanie i naszą odpowiedź w celu zwiększenia efektywności naszej działalności.

Przechowujemy informacje umożliwiające identyfikację użytkownika, takie jak imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby móc śledzić naszą komunikację z użytkownikiem w celu zapewnienia wysokiej jakości usług.
-
o Jakie rodzaje danych osobowych są gromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego?
Kopia adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz wiadomości jest przechowywana na naszym serwerze internetowym i przekazywana na nasz adres e-mail za pośrednictwem konta enquiries@baselifts.co.uk, którego kopia jest również przechowywana.
-
o Do jakich celów dane te są potrzebne?
Dane te są wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika
-
o Kto może uzyskać dostęp do danych?
Dostęp do danych mają tylko kierownicy obiektów
-
o Czy dane są w jakiś sposób przechowywane? Jeśli tak, to gdzie i jak długo są przechowywane?
Dane są przechowywane na naszym serwerze internetowym i kontach e-mail enquiries@baselifts.co.uk, gdzie są przechowywane i usuwane okresowo na zasadzie ad hock.
-
o Czy dane są udostępniane podmiotom zewnętrznym? Jeśli tak, to komu?
Dane użytkownika nie są udostępniane żadnym stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.
-
o W jakim kraju dane będą przetwarzane?
Dane będą przetwarzane w Wielkiej Brytanii
-
o Jakie środki bezpieczeństwa są podejmowane w celu ochrony danych?
Dane są przechowywane na bezpiecznym serwerze, a nasze konto gmail jest chronione silnym hasłem.
-
o Czy osoby, których dane dotyczą, mogą zażądać wyeksportowania lub usunięcia swoich danych?
Jeśli użytkownik chce, aby wszelka korespondencja między nami a nim została usunięta, może złożyć wniosek pod adresem enquiries@baselifts.co.uk, a my usuniemy wszystkie zapisy wiadomości e-mail wysłanych do nas.

9.Narzekanie

Po otrzymaniu skargi rejestrujemy wszystkie informacje, które nam przekazałeś.

Wykorzystujemy te informacje w celu rozpatrzenia skargi.

Jeśli skarga użytkownika wymaga od nas skontaktowania się z inną osobą, możemy podjąć decyzję o przekazaniu tej osobie niektórych informacji zawartych w skardze. Robimy to tak rzadko, jak to możliwe, ale to, czy przekażemy informacje, a jeśli tak, to jakie to będą informacje, zależy wyłącznie od naszego uznania.

Możemy również tworzyć statystyki przedstawiające informacje uzyskane z tego źródła w celu oceny poziomu świadczonych przez nas usług, ale nie w sposób, który mógłby zidentyfikować użytkownika lub jakąkolwiek inną osobę.

Wykorzystywanie informacji gromadzonych przez nas za pośrednictwem zautomatyzowanych systemów podczas odwiedzania naszej witryny internetowej.

10.Cookies

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na dysku twardym komputera przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania dowolnej strony internetowej. Pozwalają one na przechowywanie informacji zebranych na jednej stronie internetowej do czasu, gdy będą one potrzebne do wykorzystania na innej stronie, umożliwiając stronie internetowej zapewnienie użytkownikowi spersonalizowanych wrażeń, a właścicielowi strony internetowej uzyskanie statystyk dotyczących sposobu korzystania z witryny, dzięki czemu można ją ulepszyć.

Niektóre pliki cookie mogą działać przez określony czas, na przykład przez jeden dzień lub do momentu zamknięcia przeglądarki. Inne działają przez czas nieokreślony.

Przeglądarka internetowa powinna umożliwiać usunięcie dowolnych plików. Powinna również umożliwiać zapobieganie lub ograniczanie ich użycia.

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Są one umieszczane przez oprogramowanie działające na naszych serwerach oraz przez oprogramowanie obsługiwane przez strony trzecie, z których usług korzystamy.

Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę po raz pierwszy, pytamy go, czy życzy sobie, abyśmy używali plików cookie. Jeśli użytkownik zdecyduje się ich nie akceptować, nie będziemy ich używać podczas jego wizyty, z wyjątkiem odnotowania, że użytkownik nie wyraził zgody na ich użycie w jakimkolwiek innym celu.

Jeśli użytkownik zdecyduje się nie używać plików cookie lub uniemożliwi ich użycie za pomocą ustawień przeglądarki, nie będzie mógł korzystać ze wszystkich funkcji naszej witryny.

Używamy plików cookie w następujący sposób:
- śledzenie sposobu korzystania z naszej strony internetowej
- rejestrowanie, czy użytkownik widział określone komunikaty wyświetlane na naszej stronie internetowej
- aby użytkownik był zalogowany na naszej stronie
- rejestrowanie odpowiedzi użytkownika w ankietach i kwestionariuszach na naszej stronie podczas ich wypełniania
- nagrywanie wątku rozmowy podczas czatu na żywo z naszym zespołem pomocy technicznej

Więcej informacji na temat używanych przez nas plików cookie można znaleźć w naszej polityce plików cookie.

11. osobiste identyfikatory z aktywności przeglądania

Żądania stron internetowych i innych treści w naszej witrynie kierowane przez przeglądarkę internetową do naszych serwerów są rejestrowane.

Rejestrujemy takie informacje, jak położenie geograficzne użytkownika, dostawca usług internetowych i adres IP użytkownika. Rejestrujemy również informacje o oprogramowaniu używanym do przeglądania naszej witryny, takie jak typ komputera lub urządzenia oraz rozdzielczość ekranu.

Używamy tych informacji zbiorczo, aby ocenić popularność stron internetowych w naszej witrynie i sposób, w jaki dostarczamy treści użytkownikom.

W połączeniu z innymi informacjami, które znamy o użytkowniku z poprzednich wizyt, dane te mogą zostać wykorzystane do zidentyfikowania użytkownika, nawet jeśli nie jest on zalogowany na naszej stronie internetowej.

Ujawnianie i udostępnianie informacji o użytkowniku

12.Informacje uzyskiwane przez nas od osób trzecich

Chociaż nie ujawniamy danych osobowych użytkownika żadnym stronom trzecim (z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszym powiadomieniu), czasami otrzymujemy dane, które pośrednio składają się z danych osobowych użytkownika od stron trzecich, z których usług korzystamy.

Żadne takie informacje nie umożliwiają identyfikacji użytkownika.

Nie mamy kontroli nad tymi technologiami ani danymi uzyskiwanymi przez te strony. W związku z tym niniejsza informacja o ochronie prywatności nie obejmuje praktyk informacyjnych tych stron trzecich.

13. referencje kredytowe

Aby pomóc w zwalczaniu oszustw, udostępniamy informacje biurom informacji kredytowej, o ile dotyczą one klientów lub klientów, którzy poinstruowali wystawcę karty kredytowej, aby anulował płatność na naszą rzecz bez uprzedniego podania nam akceptowalnego powodu i umożliwienia nam zwrotu pieniędzy.

Dostęp do własnych informacji

14.Dostęp do danych osobowych użytkownika

- Użytkownik może w dowolnym momencie przeglądać lub aktualizować dane osobowe, które przechowujemy na jego temat, logując się na swoje konto w naszej witrynie internetowej.
- Aby uzyskać kopię jakichkolwiek informacji, które nie zostały udostępnione na naszej stronie internetowej, można wysłać do nas prośbę na adres enquiries@baselifts.co.uk.
- Po otrzymaniu wniosku poinformujemy użytkownika, kiedy spodziewamy się dostarczyć mu informacje i czy wymagamy jakiejkolwiek opłaty za ich dostarczenie.

15.Usuwanie informacji o użytkowniku

Jeśli chcesz, abyśmy usunęli dane osobowe z naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z nami pod adresem enquiries@baselifts.co.uk.
Może to ograniczyć zakres usług, które możemy świadczyć użytkownikowi.

16.Weryfikacja informacji o użytkowniku

Po otrzymaniu prośby o dostęp, edycję lub usunięcie danych osobowych, przed udzieleniem dostępu lub podjęciem innych działań, podejmiemy uzasadnione kroki w celu zweryfikowania tożsamości użytkownika. Jest to ważne dla ochrony informacji użytkownika.

Inne kwestie

17.Korzystanie z witryny przez dzieci
- Nie sprzedajemy produktów ani nie świadczymy usług przeznaczonych do zakupu przez dzieci, ani nie prowadzimy marketingu skierowanego do dzieci.
- Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat, może korzystać z naszej witryny wyłącznie za zgodą rodzica lub opiekuna.

18.Szyfrowanie danych przesyłanych między nami

Korzystamy z certyfikatów Secure Sockets Layer (SSL), aby weryfikować naszą tożsamość w przeglądarce użytkownika i szyfrować wszelkie przekazywane nam dane.

Za każdym razem, gdy informacje są przesyłane między nami, możesz sprawdzić, czy odbywa się to za pomocą protokołu SSL, szukając symbolu zamkniętej kłódki lub innego znaku zaufania na pasku adresu URL lub pasku narzędzi przeglądarki.

19.Jak można złożyć skargę

- Jeśli nie jesteś zadowolony z naszej polityki prywatności lub masz jakiekolwiek skargi, powinieneś poinformować nas o tym e-mailem. Nasz adres to enquiries@baselifts.co.uk
- Jeśli spór nie zostanie rozstrzygnięty, mamy nadzieję, że użytkownik zgodzi się podjąć próbę jego rozwiązania, angażując się w dobrej wierze w proces mediacji lub arbitrażu.
- Jeśli użytkownik jest w jakikolwiek sposób niezadowolony ze sposobu, w jaki przetwarzamy jego dane osobowe, ma prawo złożyć skargę do Biura Komisarza ds. Można to zrobić pod adresem https://ico.org.uk/concerns/

20.Okres przechowywania danych osobowych

O ile w niniejszej informacji o ochronie prywatności nie wskazano inaczej, przechowujemy dane osobowe użytkownika tylko tak długo, jak jest to przez nas wymagane:
- w celu świadczenia użytkownikowi żądanych przez niego usług;
- przestrzegania innych przepisów prawa, w tym przez okres wymagany przez nasze organy podatkowe;
- na poparcie roszczenia lub obrony w sądzie.

21. zgodność z prawem

Nasza polityka prywatności została opracowana w taki sposób, aby była zgodna z prawem każdego kraju lub jurysdykcji prawnej, w której zamierzamy prowadzić działalność. Jeśli uważasz, że nie jest ona zgodna z prawem obowiązującym w Twojej jurysdykcji, prosimy o kontakt.

Ostatecznie jednak to użytkownik decyduje, czy chce korzystać z naszej witryny.

22.Przegląd niniejszej polityki prywatności

W razie potrzeby możemy okresowo aktualizować niniejszą informację o ochronie prywatności. Warunki, które mają zastosowanie do użytkownika, to te opublikowane tutaj na naszej stronie internetowej w dniu korzystania z naszej strony internetowej. Zalecamy wydrukowanie kopii dla celów archiwalnych.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących naszej polityki prywatności prosimy o kontakt.

Obsługiwane marki

© Copyright 2023 Base Lift Services Ltd. Zarejestrowana w Anglii i Walii. Numer rejestracyjny firmy 11710735. Numer VAT 314 6953 94. Wszelkie prawa zastrzeżone. Podnośniki platformowe Naprawa, serwis i konserwacja

Grafika liftingu strony głównej zaprojektowana przez macrovector / Freepik

pl_PLPolish